Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne
II. Przetwarzanie danych osobowych w celu sprawnej i komfortowej realizacji zamówienia
III. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy prowadzenia konta w sklepie
IV. Przetwarzanie danych w celu bezpośredniego kontaktu z klientem
V. Przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter
VI. Przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności
VII. Przetwarzanie danych osobowych w celu pomiaru wyników
VIII. Przetwarzanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych
IX. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
X. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
XI. Pliki „Cookies”
XII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.military.pl jest Militaria.pl sp. z o.o. sp.k., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323826, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): zapytania@militaria.pl, tel. +48 71 347 47 00, fax 71 347 47 77, zwana dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.military.pl.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPRAWNEJ I KOMFORTOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Dane osobowe zbierane są w trakcie składania zamówienia.
 2. Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli Umowy Sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Przetwarzane dane osobowe to:
  1. imię i nazwisko
  2. adres
  3. adres e-mail
  4. numer telefonu
  5. firma
  6. NIP
 3. W przypadku zamówień na produkty objęte regulacjami ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ( czyli np. paralizatory, czy wiatrówki o energii kinetycznej ponad 17 J) dodatkowo zbierane są dane:
  1. PESEL
  2. seria i numer dowodu osobistego
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, instytucje płatnicze (np. PayU, PayPal), dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.
 5. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.
 6. Klient może za pośrednictwem ustawień przeglądarki udostępnić swoje dane geolokalizacyjne na podstawie których, w trakcie składania zamówienia zostanie podpowiedziany Paczkomat InPost najbliżej klienta.

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI UMOWY PROWADZENIA KONTA W SKLEPIE

 1. Dane zbierane są przy zakładaniu Konta w Sklepie i w trakcie jego prowadzenia.
 2. Przetwarzane dane niezbędne do realizacji Umowy prowadzenia konta w Sklepie:
  1. adres e-mail
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu automatycznego uzupełniania formularza zamówienia. Jeżeli klient zgadza się na takie przetwarzanie danych może je wpisać w odpowiednie okienka na swoim Koncie w Sklepie. Te dane to:
  1. imię i nazwisko
  2. adres
  3. numer telefonu
  4. firma
  5. NIP
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta przetwarzane będą do czasu jej wycofania lub usunięcia Konta.
 6. Klient może wycofać zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy usunąć dane z okienek i kliknąć przycisk “Zapisz zmiany”.
 7. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 8. Podanie adresu e-mail jest warunkiem zawarcie umowy, jest ono dobrowolne ale jego brak uniemożliwi prowadzenie Konta w Sklepie.
 9. Podanie pozostałych danych na Koncie jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwia automatyczne uzupełnianie formularza zamówienia.

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z KLIENTEM

 1. Dane zbierane są w trakcie kontaktu rozpoczętego przy pomocy formularza kontaktowego, telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, Czatu lub innych narzędzi komunikacji.
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do rzetelnej obsługi Klientów zwracających się z zapytaniem.
 3. Przetwarzane dane to:
  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
  3. numer telefonu
 4. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres roku.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 1. Dane osobowe zbierane są w trakcie zapisu na usługę newsletter oraz w trakcie jej trwania.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o wysyłkę Newslettera.
 3. Administrator dąży do tego by informacje przesyłane w Newsletterze były jak najbardziej przydatne dla Klienta. W tym celu stosuje również dopasowywanie prezentowanych informacji na podstawie aktywności użytkownika na stronach sklepów www Administratora i dokonywanych zakupów.
 4. Przetwarzane dane to:
  1. adres e-mail
  2. imię
  3. aktywność na witrynach Administratora
 5. Dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym momencie klikając w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości w Newsletterze.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usługi.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Klientom oraz do zapewnienia niezawodności świadczenia usług Administrator przetwarza następujące dane:
  1. adresy IP
  2. unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies)
  3. możemy łączyć unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami jeżeli Klient jest zalogowany na swoje konto na kilku przeglądarkach
  4. typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia
  5. aktywność w witrynie www.military.pl
  6. źródła odwiedzin
 2. Dzięki tym informacjom Administrator ma możliwość wykrywania oszustw, nadużyć, zagrożeń bezpieczeństwa i problemów technicznych, które mogłyby wyrządzić szkodę zarówno Klientom jak i Administratorowi ale także innym osobom. Dzięki temu Administrator ma możliwość reagowania i zapobiegania im.
 3. Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
 4. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie:
  1. wymogu zapewnienia prawidłowości, integralności i poufności danych
  2. interesów Administratora aby chronić swoich praw, bezpieczeństwa w tym również by zabezpieczać dane niezbędne do dochodzenia roszczeń lub żądań.
 5. Dane te przechowywane są tak długo, jak długo mogą być istotne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU POMIARU WYNIKÓW

 1. Dla utrzymywania i ulepszania usług oraz oferty Sklepu, tak by zaspokajały potrzeby Klientów, Administrator przetwarza dane:
  1. adresy IP
  2. unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies). Unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami mogą być łączone jeżeli klient jest zalogowany na swoje Konto na kilku przeglądarkach
  3. typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia
  4. aktywność w witrynie www.military.pl
  5. źródła odwiedzin
  6. informacje o zakupach, sposobach płatności i dostawy
 2. Cel przetwarzania wynika z prawa Administratora do racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRAWNYCH

 1. Wszystkie dane wymienione w paragrafach poprzednich mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych w m.in. w sytuacjach takich jak:
  1. reagowanie na proces prawny
  2. prawomocne żądania instytucji państwowych
  3. zabezpieczanie danych w celu dochodzenia roszczeń

 

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

 1. Dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki do:
  1. Google
  2. Paypal (w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem PayPal)
 2. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych określanych jako “Privacy Shield”, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

 

XI. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: zapytania@militaria.pl.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XII. PLIKI "COOKIES"

 1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  1. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  3. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.military.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe i zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszej polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
Kontakt
Zadzwoń:
71 347 47 11
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję
${quantity} Produkty do porównania